Strz?piarki dwuwa?owe

Strz?piarki dwuwa?owe s? cz?sto stosowane do redukcji wielko?ci i obj?to?ci ró?nych metali. Strz?piarki dwuwa?owe s? cz?sto zintegrowane z ca?ymi liniami maszyn, które mog? by? równie? wykorzystywane jako osobne urz?dzenia. Istotne cechy charakterystyczne dla strz?piarki dwuwa?owej to, mi?dzy innymi, mocna konstrukcja w po??czeniu z kompaktow? obudow?. Powolna pr?dko?? ruchu w po??czeniu z du?? si?? tn?c? gwarantuje wszechstronne zastosowanie o niskiej emisji ha?asu i py?ów.
No?yce obrotowe mog? posiada? jeden z nast?puj?cych typów nap?dów:
- 1 Silnik elektryczny z przek?adni?;
- Osobny silnik elektryczny i przek?adnia dla ka?dego wirnika;
- Podwójny silnik elektryczny i przek?adnia dla ka?dego wirnika.
No?yce obrotowe mog? by? równie? wyposa?one w silniki hydrauliczne.

Strz?piarki dwuwa?owe nazywane s? równie? no?ycami obrotowymi. Bronneberg oferuje no?yce obrotowe w ró?nych rozmiarach. Silniki elektryczne wahaj? si? mi?dzy 5,5 i 400 kW. No?yce obrotowe dostarczane przez Bronneberg zosta?y zaprojektowane tak, aby zapewni? lata bezawaryjnej pracy w najtrudniejszych warunkach.

Strz?piarki dwuwa?owe zosta?y zaprojektowane w taki sposób, aby wirniki mo?na by?o w ?atwy sposób usun?? w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Wymagana frakcja wyj?ciowa jest zwi?zana z liczb? z?bów na ka?dym ostrzu tn?cym oraz rzeczywist? grubo?ci? ostrza. Komora tn?ca zosta?a wykonana ze stali o wysokiej wytrzyma?o?ci. Mo?e zosta? dodatkowo wyposa?ona w ?atwo wymienne p?yty Hardox.
Pokaż więcej informacji, zobacz

Bronneberg maszyny: Strz?piarki dwuwa?owe

Strzępiarki dwuwałowe Forrec typu TBS Więcej informacji

Strzępiarki dwuwałowe Forrec typu TBS

Strzępiarki dwuwałowe Forrec typu TBS

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu TB Więcej informacji

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu TB

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu TB

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu FX-5000 Więcej informacji

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu FX-5000

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu FX-5000

Zadzwoń do nas: +31 (0)492 591 900
Oddzwonimy spowrotem:
Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu FX-8000 Więcej informacji

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu FX-8000

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu FX-8000

Strzępiarki dwuwałowe Forrec typu TBS Więcej informacji

Strzępiarki dwuwałowe Forrec typu TBS

Strzępiarki dwuwałowe Forrec typu TBS

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu TB Więcej informacji

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu TB

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu TB

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu FX-5000 Więcej informacji

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu FX-5000

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu FX-5000

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu FX-8000 Więcej informacji

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu FX-8000

Strzępiarka dwuwałowa Forrec typu FX-8000